Ajornament d’impostos

Si una empresa té problemes de liquiditat, pot sol·licitar un ajornament d’impostos

Ajornament d’impostos

 

En general, les empreses poden sol·licitar l’ajornament de la majoria de deutes tributaris, tant dels originats per autoliquidacions com dels que siguin liquidats per Hisenda mateix. Això sí, existeixen alguns deutes amb un tractament especial. Per exemple:

  • Els deutes corresponents a retencions o ingressos a compte practicats sobre rendes de la feina, activitats professionals, interessos, dividends, etc. són inajornables.
  • Tampoc no són ajornables els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats. Sí ho són, en canvi, els pagaments fraccionats efectuats per empresaris individuals en estimació directa o objectiva.

Els deutes derivats de l’IVA, l’IGIC (impost general indirecte canari) o qualsevol altre tribut que hagi de ser repercutit són inajornables tret que es justifiqui que les quotes repercutides no s’han cobrat. A aquest efecte, Hisenda actua de la manera següent:

  • Si l’import, juntament amb la resta de deutes ajornats, és inferior a 30.000 euros, Hisenda admet l’ajornament sense necessitat de cap justificació.
  • Si l’import és superior a 30.000 euros, Hisenda exigeix que l’IVA repercutit ja cobrat sigui inferior a l’IVA a ingressar resultant de la liquidació i accepta l’ajornament només per la diferència entre aquestes dues quantitats.

 

Si la vostra empresa té dificultats de tresoreria, analitzarem la possibilitat de sol·licitar un ajornament en el pagament d’impostos.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter