Mesures complementàries en l’àmbit tributari

Avui s’ha publicat un reial decret llei que modifica algunes mesures tributàries dictades arran de la crisi del coronavirus.

Mesures complementàries en l’àmbit tributari

La nova norma matisa algunes de les qüestions regulades en alguns reials decrets llei anteriors. En concret:

  • S’amplia a quatre mesos el termini en què no es reporten interessos de demora pels ajornaments extraordinaris regulats com a conseqüència de la Covid-19.
  • Ja que al seu dia es van modificar els terminis de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals, és possible que en la data de presentació de la declaració de l’impost sobre societats aquests comptes encara no estiguin aprovats. En aquets cas, les empreses hauran de presentar la declaració en el termini habitual, segons  els comptes anuals que aleshores estiguin disponibles. Posteriorment, i com a màxim fins el 30 de novembre del 2020, presentaran l’autoliquidació definitiva.
  • Aquesta liquidació es considerarà complementària si en resulta una quantitat a ingressar superior o una quantitat a retornar inferior a la derivada de la primera declaració, i es reportaran interessos de demora, però no recàrrecs per extemporaneïtat.
  • El termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es començarà a comptar des de l’1 de juny i no des que finalitzi l’estat d’alarma.

 

Feu clic aquí per a accedir al reial decret llei que regula aquestes qüestions.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter